Μέθοδοι/Ανέγερση/Προσωρινές Κατασκευές.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες μας στον τομέα των στατικών μελετών κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, προσφέρουμε επίσης στους πελάτες μας μελέτες ελέγχου των κατασκευών κατά τις φάσεις συναρμολόγησης/κατασκευής και στατικούς υπολογισμούς για τη διαστασιολόγηση οποιουδήποτε ειδικού προσωρινού εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτές τις κρίσιμες φάσεις της ανέγερσης.

Οι φάσεις συναρμολόγησης/κατασκευής είναι συχνά εκείνες στις οποίες μπορεί να σημειωθούν αστοχίες, λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές. Ως εκ τούτου, οι μελέτες για τη διαστασιολόγηση και οι δομικοί έλεγχοι των φάσεων αυτών πρέπει να διεξάγονται με ιδιαίτερη φροντίδα και αυστηρή προσήλωση στη λεπτομέρεια.

– Υπολογισμοί και επαληθεύσεις κατά τη διάρκεια της σταδιακής προώθησης (γέφυρες)
– Διαστασιολόγηση των προσωρινών ικριωμάτων
– Προσωρινοί φέροντες πύργοι που σχηματίζονται από στοίβες χαλύβδινων δοκών, με το ένα στρώμα κάθετα τοποθετημένο πάνω στο άλλο, όπως ένας πύργος Jenga!
– Έλεγχοι κατά τις ανυψώσεις με την βοήθεαι γερανού
– Έλεγχοι της δομής (αντοχή και παραμόρφωση) κατά τη διάρκεια εργασιών επιτόπιας συναρμολόγησης διαφόρων μπλοκ/κομματιών μεταξύ τους
– κ.λπ….

Σταδιακή προώθηση γεφυρών

Μεταφορά

Ανύψωση με γερανό

Εξοπλισμός

Αντηρίδες/δοκοί προσωρινών αντιστηρίξεων