Αποκατάσταση – Κτίρια

Στέγαστρο της Αιθουσας
επιβατών- Σταθμός
Gare de Bar Le Duc
(Γαλλία)

Στέγαστρο της Αιθουσας
επιβατών- Σταθμός Gare de Lyon (Γαλλία)